resim
SİZCE KERAMET KİMDE ?

SİZCE KERAMET KİMDE ?

HALUK BOZDOĞAN SON KAVŞAKTA

HALUK BOZDOĞAN SON KAVŞAKTA

HALUK BOZDOĞAN MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN KENDİSİNE YAPILAN İHANETİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

HALUK BOZDOĞAN MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN KENDİSİNE YAPILAN İHANETİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

BOZDOĞAN PAPANIN YAPTIĞINI YAPAMADI

BOZDOĞAN PAPANIN YAPTIĞINI YAPAMADI

TARSUS BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SİYASETE SOYUNDU

TARSUS BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SİYASETE SOYUNDU

Son dakika… Teklif kabul edildi! 1 Ocak’ta başlıyor
  • Ana Sayfa » Genel
  • 7 Aralık 2018 - 10:09:37
Son dakika… Teklif kabul edildi! 1 Ocak’ta başlıyor

AK Parti’nin elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına  İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda  kabul edilerek, yasalaştı. Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile  tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal […]

AK Parti’nin elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Son dakika... Teklif kabul edildi! 1 Ocak'ta başlıyor
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına  İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda  kabul edilerek, yasalaştı.
Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile  tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve  avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsıyor.
Takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla  UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde, takipler  elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.
Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezi Takip  Sistemi’nde yer alan takip talebini dolduracak. Takip talebinin sisteme  kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek.
Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma  harcı ile tahsil harcı alınmayacak.
Merkezi Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı  zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT’ye iletilecek. PTT, bu  bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte,  ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek.
Borçlu, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz  edebilecek. Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak  da itiraz edilebilecek.
Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine  rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam  olunacak; haciz aşamasına geçilecek.
Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine  ilişkin hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler  hakkında uygulanmayacak.
Merkezi Takip Sistemi’ne yönelik düzenlemeler, 1 Haziran 2019  tarihinde yürürlüğe girecek.
50 kuruşa sorgu yapılabilecek
Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri  aracılığıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını 50  kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek. Bu  miktar her yıl artırılacak.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacak.  Alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden 5 kez yapacağı sorgudan ücret  alınmayacak.
Alacaklı dilerse, haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu  sisteme entegre bilişim sistemleriyle borçlunun mal, hak veya alacağı olup  olmadığını sorgulayabilecek. Ancak sorgulama sonunda detaylı değil sadece mal,  hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verebilecek.
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin  Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerde, Merkezi Takip  Sistemi harcı peşin alınacak. Haciz aşamasına geçilmeden Merkezi Takip Sistemi  aracılığıyla sonuçlanan icra takipleri için ayrıca icraya başvurma harcı ile  tahsil harcı alınmayacak.
Konkordato raporlarını kim hazırlayacak?
Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’nun 15 Mart 2018’de yürürlüğe giren  konkordatoya ilişkin hükümleri revize ediliyor.
Kanunla,  borçlunun, konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik  değişiklik yapılıyor, eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu,  güvence veren denetim raporu olarak değiştiriliyor.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca  yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim  Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön  projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim  raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak.
Denetim raporunu hazırlayacak denetim kuruluşlarının faaliyetleri, bu  kuruluşların hak ve yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum tarafından  incelenmesi ve denetlenmesi, bu raporlar sebebiyle denetim kuruluşlarının idari  ve hukuki sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında, 660 sayılı Kanun Hükmünde  Kararname hükümleri uygulanacak.
Konkordato komiserinin seçimi
Kanunla, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle  ilgili düzenleme yapılıyor.
Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin  bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek.
Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser  listesinden seçilecek. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı’nca izin verilen  kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması gerekecek. Bir kişi eş zamanlı  olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri  hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.
Ticari alacak davalarında arabuluculuk şartı
Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve  tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce de arabulucuya başvurulması dava  şartı olacak. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece  mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülen davalar hakkında  uygulanmayacak.
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde  sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki  hafta uzatılabilecek.
Kanunla, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin genel nitelikli  düzenlenmeler yapılıyor. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya  varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanan  bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. Bu zorunluluğa uyulmaması  halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde  mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği  ihtarını içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği yerine getirilmezse, dava  dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar  verilecek.
Arabulucuya başvurulmadan dava açılması
Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde,  herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden  reddine karar verilecek.
Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro  tarafından belirlenecek, ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu  üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilecek.
Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme  yapılamaması, tarafların anlaşması veya anlaşamaması hallerinde arabuluculuk  faaliyetini sona erdirecek ve son tutanağı düzenleyerek durumu arabuluculuk  bürosuna bildirecek.
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya  katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya  katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada kısmen veya  tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak; ancak  her iki tarafında ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk  faaliyeti üzerine açılacak davalarda, tarafların yaptıkları yargılama giderleri  kendi üzerlerinde bırakılacak.
Bilirkişilik bölge kurullarının personeli, Bölge Adliye Mahkemesi  Adalet Komisyonu yerine Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek.
Kürsüde limon sıktı
Bu arada, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP İstanbul  Milletvekili Mahmut Tanal, elindeki limonu kürsüdeki su bardağına sıkarak,  “vatandaşların limon gibi sıkıldığını” iddia etti.
Daha önce takılan doğal gaz sayacından 300 lira güvence bedeli alan  AnkaraBüyükşehir Belediyesi’nin şimdi sayaçları yenileme gerekçesiyle 427 lira  güvence bedeli istediğini belirten Tanal, doğal gaz sayacı nedeniyle  güvence  bedeli alınmasının yasalara aykırı olduğunu ileri sürerek, vatandaşlardan  bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurarak haklarını araması  çağrısını yaptı.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin yasalaşmasından sonra  birleşimi, bütçe görüşmeleri için 10 Aralık Pazartesi günü saat 13.00’te  toplanmak üzere kapattı.
  • Yorumla
izmir vip escort - izmit vip escort - bursa vip escort - ankara vip escort - eskisehir vip escort - alanya vip escort - antalya vip escort - mersin vip escort - bodrum escorts - gaziantep vip escort - kayseri vip escort - konya vip escort - beylikduzu vip escort - vip escort - sex hikayeleri - seks hikayeleri - hd porno - porno
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz
youtube mp3 - film izle - evden eve nakliyat -